สาระการเรียนรู้วิชาคณิตสาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           การทำโครงงานคณิตศาสตร์

 

                                                                                    

 

                                                                                                                         

Horizontal Scroll: คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์
 

 

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิชาการงานเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้วิชาดนตรีและศิลปะ

สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาพละศึกษา

www.google.com

www.facebook.com

www.sangsan.ac.th